disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.joy-of-living.nl en al haar subdomains. Door deze website(s) te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

GEBRUIK

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website ver­zendt. Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website. Joy of Living behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Joy of Living geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel Joy of Living redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. Joy of Living garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen enkel geval zijn Joy of Living, haar bestuurders, directeuren en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  • de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Joy of Living of aan u wordt gezonden;
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
  • misbruik van deze website;
  • verlies van gegevens; of
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien Joy of Living op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Joy of Living, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Joy of Living of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Joy of Living is het niet toegestaan links naar de websites van Joy of Living weer te geven.

INFORMATIE VAN DERDEN

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van Joy of Living. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Joy of Living worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Joy of Living aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

WIJZIGINGEN

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Joy of Living te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Joy of Living behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Joy of Living is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

DIVERSEN

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage. Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van Joy of Living‘s privacy statement. Vragen en klachten die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot Joy of Living. U kunt online contact met ons opnemen via info@joy-of-living.nl.

© Joy of Living
Versie september 2021